Brand New Animal1

BNA: Brand New Animal อนิเมะจาก Trigger ออกคลิป OP/ED แบบไม่มี Credit

BNA: Brand New Animal อนิเมะทีวีเรื่องใหม่จาก Trigger ที่เป็นเรื่องราวของ Kagemori Michiru เด็กสาวที่อยู่ๆ ร่างกายก็กลายเป็นสัตว์ จนต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในเมืองที่มนุษย์สัตว์อาศัยอยู่ ได้ปล่อยคลิปของเพลง OP/ED แบบไม่มี […]

Read More →